Vedtægter

Love for Køge Orienteringsklub

 

1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er KØGE OK.

Dens hjemsted er Køge og tilgrænsende kommuner.

 

2. Formål.

Køge OKs formål er at fremme interessen for og udviklingen af orienteringssporten.

 

3. Medlemsskab af organisationer.

Køge OK er medlem af Dansk Orienteringsforbund (DOF) og er undergivet dettes love og

bestemmelser.

 

4. Optagelse af medlemmer.

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 18 år.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter jvf. 14.

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Passive medlemmer er valgbare til bestyrelsesarbejde, og har stemmeret på generalforsamlingen, men har ikke adgang til idrætsudøvelse. Passive medlemmer kan tegne årsabonnement på DOF medlemsblad.

 

5. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for eet år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales umiddelbart efter general forsamlingen og dækker perioden l/l – 31/12 i det indeværende kalenderår.

 

6. Udmeldelse. Eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til en 1. april, og at det pågældende medlem senest den 1. april har betalt sit kontingent til foreningen.

Når et medlem er kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre forslaget om eksklusionen afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 medlemmer vedtages på en

generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens love jvf. 14.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

 

7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

 

8. Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af sekretær.

10. Valg af udvalgsformænd for de til enhver tid oprettede udvalg.

Il. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

12. Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant.

13. Eventuelt.

 

9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i 7, stk. 2.

10. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 stemmeberettigede sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jvf. Dog 6, stk. 7 og 8, 15 og 15, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlemafstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

 

11. Bestyrelse. Valg.

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter foreningen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt af udvalgsformændene for de til enhver tid oprettede udvalg.

Alle vælges for eet år ad gangen.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær kan godt samtidig udvalgsformænd.

Formand og kasserer, der begge skal være myndige tegner i fællesskab foreningen.

 

12. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det forgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinær generalforsamling til godkendelse. Det samme gælder status.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

13. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

14. Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling. når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede. og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

15. Foreningens ophævelse.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at

mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling,

der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes

med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til

stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med

foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er

tilstrækkeligt.

l tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til Dansk

Orienteringsforbund.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18/2 1975.

Vedtaget ændringer på generalforsamlingen den 18/2 \976.

Vedtaget ændringer på generalforsamlingen den 24/3 1980.

Vedtaget ændringer på ekstraordinær generalforsamling den 23/3 1994.

Vedtaget ændringer på generalforsamlingen den 26/2 200 I.

Vedtaget ændringer på generalforsamlingen den 10/2 2005

Vedtaget ændringer på generalforsamlingen den 24/2-2009.